imageProjecten 2009 - 2018

Buiten onze doorlopende projecten proberen we elk jaar aandacht aan bijzondere projecten te geven. Daarvan ziet u hieronder een overzicht.Wat deden we extra in 2018 ?

Licht in je leven - christelijke meditatie

In december 2018 verscheen het boek 'Licht in je leven - christelijke meditatie' met de bijbehorende CD. Boek en CD zijn bedoeld voor vrouwen en mannen in de gevangenis. Zij zitten veel uren opgesloten achter de deur. Het is een tijd waarin veel gedachten op kunnen komen. Tijd van piekeren, gevoelens van angst, schuld of boosheid. Maar soms ook een tijd om stil te staan bij wie je bent en bij wat de Bron is van je bestaan.  Licht in je leven


Het boek (70 pagina's) wil gedetineerden daarbij helpen. Het start met enkele praktische aanwijzingen om te mediteren. Vervolgens worden er verschillende korte christelijke meditaties aangereikt, waaronder: stiltemeditaties, Bijbelmeditaties, meditaties bij heiligen en gebedsmeditaties.
Een aantal meditaties staat op de CD die bij het boek hoort. Die nodigen uit om direct te beginnen met mediteren; alleen op cel of met een groep onder leiding van de r-k pastor in de PI.

Het boek is ontstaan vanuit een meditatiecursus die een aantal r-k justitiepastores volgden en vervolgens in hun werk met gedetineerden verder uitwerkten. Renilde van Wieringen (r-k pastor in de PI Nieuwegein) schreef naar aanleiding van de meditatiecursus en haar pastorale praktijk dit handzame boek.

Het boek is uitgegeven door Stichting Solidariteitsfonds R-K Gevangenispastoraat en is verkrijgbaar bij de r-k pastor in de PI.

Genesisproject

9 gespreksgroepen voor het RK Justitiepastoraat
Hoe te worden wie we zijn

Het eerste Bijbelboek Genesis voert een aantal personen ten tonele die als spiegel kunnen dienen voor mensen van elke tijd. Adam en Eva, KaÔn en Abel, Abraham en Isaak, Jacob, Jozef & Tamar zijn namen die tot de verbeelding spreken. In hun verhalen spelen tegenstellingen zoals verbinden en verbreken, vasthouden en loslaten, vluchten en jezelf onder ogen zien, ondergaan en overwinnen. Contrasten die in ieder leven spelen en zeker ook bij mensen in detentie.

Enkele RK justitiepastores hebben een gespreksgroepenserie voor gedetineerden ontwikkeld rond de verhalen en de personages van het boek Genesis. De 9 bijeenkomsten hebben steeds een herkenbare structuur en zijn toch telkens heel anders. Vaste elementen zijn de beeldmeditatie aan het begin en de lokalisering van het verhaal op een projectlandkaart als besluit. Verschillende werkvormen en diverse media worden gebruikt. Natuurlijk klinkt steeds het Bijbelverhaal voorgelezen door een gedetineerde en mee te kijken via een DVD.

Aan het eind van de serie kunnen deelnemers vanuit verschillende perspectieven naar de verhalen en personen kijken. Ze zijn in gesprek gegaan met de verhalen en kunnen zich inleven in en spiegelen aan de Bijbelse figuren. De gedetineerden zijn ook in staat om zich met ťťn of meer figuren te identificeren. De verhalen laten hen zien hoe het leven stuk kan lopen maar telkens weer herbegint en hersteld wordt. Zij kunnen dit betrekken op hun situatie in detentie.

De serie richt zich op gedetineerden met nieuwsgierigheid voor Bijbelverhalen en respect voor elkaar.

Dankzij het Solidariteitsfonds R-K Gevangenispastoraat is deze serie geen louter digitaal aanbod gebleven. De sponsoring heeft het mogelijk gemaakt om DVD te laten produceren en de landkaart, de stamboom en de begeleidersmap te laten drukken. Met dit concrete materiaal naast de digitale instrumenten als PowerPoint presentaties is een werkzaam aanbod gecreŽerd voor pastores en gedetineerden.

En verder ...

  • droegen we opnieuw € 2000,- bij aan de Bijzondere leerstoel Geestelijke verzorging en hebben we plaats in de begeleidingscommissie;
  • dachten we verder na over specifieke ondersteuning van gedetineerden met een verstandelijke beperking.Wat deden we extra in 2017 ?

Genesisproject

Het fonds ondersteunde de ontwikkeling van het Genesisproject. Zie boven bij 2018.

Mediteren in de bajes

Op beperkte schaal wordt het al gedaan: mediteren in de bajes. Goed voor de rust, goed voor meer inzicht in jezelf, goed voor meer compassie met de ander.
In 2017 startten we met de voorbereidingen voor dit project (zie 2018).

En verder ...
  • droegen we opnieuw € 2000,- bij aan de Bijzondere leerstoel Geestelijke verzorging en hebben we plaats in de begeleidingscommissie;
  • hebben we een ISBN-nummer aangevraagd voor toekomstige uitgaven;
  • denken we na over specifieke ondersteuning van gedetineerden met een verstandelijke beperking.Wat deden we extra in 2016 ?

Boekje voor kinderen van gedetineerden

Als een papa of mama in de gevangenis zit is dit voor de kinderen vaak moeilijk te begrijpen. Soms is het een traumatische ervaring.

Het boekje 'Mijn papa in de gevangenis', voor kinderen van 3-10 jaar, laat zien hoe het er in de gevangenis aan toegaat. Geschreven door Joost, bewerkt door Renilde van Wieringen en uitgegeven door het Solidariteitsfonds.
 Mijn papa in de gevangenis

For Justice and Mercy

Het ICCPPC heeft in de Publicatiereeks van het Centrum voor het Justitiepastoraat een bundel reflecties op het Justitiepastoraat uitgegeven.

Omdat dit boek ten goede komt aan het werk van de Justitiepastores heeft het Solidariteitsfonds financieel hieraan bijgedragen.
 For Justice and Mercy

Bijzondere leerstoel Geestelijke verzorging

Volgens afspraak hebben we € 2000,- bijgedragen aan deze leerstoel. Ons bestuurslid Marja Went maakt deel uit van de begeleidingscommissie.Wat deden we extra in 2015 ?

Bijzondere leerstoel Geestelijke verzorging

In 2015 heeft het Solidariteitsfonds opnieuw de bijzondere leerstoel Vraagstukken geestelijke verzorging in justitiŽle inrichtingen aan Tilburg University gevestigd. Deze leerstoel is, samen met het Theologisch Centrum voor het Justitiepastoraat, van groot belang voor de verdere ontwikkeling van geestelijke verzorging en komt daarmee direct ten goede aan de ingeslotenen. Om die reden zal het fonds gedurende 5 jaar ook jaarlijks € 2000,- bijdragen aan deze leerstoel.  Paulus in de gevangenis

Persoonlijke noden

Het fonds heeft verschillende aanvragen gehonoreerd ten behoeve van persoonlijke noden van gedetineerden.

Project PI Ter Peel

Het fonds heeft een subsidie toegekend aan een project van R-K pastor Marianne Boselie en Jessy Hertog van PI Ter Peel. Dit betrof een uniek werkboek voor vrouwelijke gedetineerden in beperkingen.  Project voor vrouwen in beperking


Boekje voor kinderen van gedetineerden

De eerste stappen werden gezet voor de uitgave van een boekje voor kinderen van gedetineerden (zie boven bij 2016).
Wat deden we extra in 2014 ?

Gebedenboekje in het Spaans

Op veler verzoek brachten we in 2014 een gebedenboekje uit in het Spaans. Deze boekjes zijn verspreid onder de Spaanstalige gedetineerden in de vreemdelingenbewaring en in gevangenissen.  Christelijke gebeden in het Spaans

Verder steunden we een Spaanstalige parochie in Rotterdam die maatschappelijk zeer actief is en ook een gevangenenbezoekgroep heeft.

Bijbels in de bajes

Het Solidariteitsfonds droeg € 4000,- bij aan de verspreiding van de Nieuwe Bijbelvertaling in justitiŽle inrichtingen. Zeer veel gedetineerden hebben dankbaar van dit aanbod gebruik gemaakt.

 Nieuwe Bijbelvertaling

Wat deden we extra in 2013 ?

Kleinere projecten

In 2013 heeft het Solidariteitsfonds aandacht besteed aan een aantal kleinere projecten. Het project Pastoraal paspoort voor gedetineerden ontving een bijdrage van € 3000,00. Het project Nuestra casa ontving € 2000,00. Voor een eenmalige studiebijdrage schonk het fonds € 500,00. Verder faciliteerden we de bijzondere leerstoel Vraagstukken geestelijke verzorging in justitiŽle inrichtingen.
Wat deden we extra in 2012 ?

Meer gebedenboekjes voor de vreemdelingen

In 2012 kreeg ons bestuur de gebedenboekjes voor Arabisch en Farsi sprekende Christenen in handen. Dat was een bijzonder verwarrende ervaring. Een boekje dat voor ons gevoel van achter naar voren gelezen wordt en van rechts naar links. Je kunt er niets van maken en het is moeilijk om je voor te stellen dat deze woorden voor iemand een religieuze en troostende betekenis hebben. Maar we realiseerden ons vooral hoe het voor de vreemdeling zelf moet zijn om niet te kunnen lezen in een Bijbel of missaaltje van onze cultuur.

Het nieuwe Franstalige boekje was voor ons eenvoudiger te lezen.

We hebben nu al vele positieve reacties gehad van collegaís die in de vreemdelingenbewaring werken. Gelovigen zijn blij te kunnen bidden in hun eigen taal. In de toekomst hopen we ook een Russisch boekje te kunnen toevoegen aan de meertalige serie.

 Christelijke gebeden in het Arabisch

Christelijke gebeden in het Frans


  Een gebed voor de eerste dagen in de gevangenis: 

Nederlands

|

Engels

|

Frans

|

Farsi


(De voorbeelden openen zich in een nieuw venster als PDF-bestand)
Wat deden we extra in 2011 ?

Gebedenboekje in het Nederlands

In 2011 brachten we de Nederlandstalige versie uit van het gebedenboekje voor mensen in de vreemdelingenbewaring. Veel van hen hebben zich inmiddels het Nederlands eigen gemaakt.

Daarnaast werd veel geïnvesteerd in de meertalige uitgaven van 2012.
 

Bajesbrevier 2012

Renilde van Wieringen, Walther Burgering, Marie-Josť Dusseldorp en Violette van Liebergen, justitiepastores, stelden het tweede Bajesbrevier samen.

Een boek met teksten voor alle zondagen en enkele weekdagen. Het volgt het lezingenrooster van het liturgisch B-jaar (1 Advent 2011 t/m Christus Koning 2012) en is ook in 2015 te gebruiken.

Het Solidariteitsfonds leverde weer een grote bijdrage in de kosten.
 Wat deden we extra in 2010 ?

In 2010 hadden we minder te besteden dan in ons jubileumjaar 2009 (zie onder). Toch heeft het Solidariteitsfonds, naast de doorlopende projecten, kans gezien om enkele projecten uit te voeren waar de gedetineerden ons dankbaar voor zijn.

Gebedenboekje in het Engels

Als er ergens wanhoop is, dan is dat wel bij de mensen die in vreemdelingenbewaring zijn opgesloten. Vaak kwamen ze naar Nederland in de hoop op een betere toekomst. Als ze berooid terugkeren naar hun land, hun stad, hun dorp is het respect meestal weg. Soms zucht de familie nog jaren onder de schulden die gemaakt werden om de reis naar Nederland te ondernemen.

Wat onze vreemdelingen op de been houdt, is hun geloof. Er wordt wat afgebeden! We ontwikkelen voor hen gebedenboekjes in verschillende talen.
 

Bajesbrevier 2011

Renilde van Wieringen, Walther Burgering, Marie-Josť Dusseldorp en Ton Gijsen, justitiepastores, stelden het tweede Bajesbrevier samen.

Een boek met teksten voor alle zondagen en enkele weekdagen. Het volgt het lezingenrooster van het liturgisch A-jaar (1 Advent 2010 t/m Christus Koning 2011) en is ook in 2014 te gebruiken.

Het Solidariteitsfonds leverde weer een grote bijdrage in de kosten.
 Wat deden we extra in 2009 ?

In 2009 vierden we het 60-jarig bestaan van het Rooms-Katholiek en Protestants Justitiepastoraat. De jubileumbijeenkomsten waren bedoeld voor de pastores en dominees die bij Justitie werken.
Het Solidariteitsfonds vond dat ook onze parochianen, de gedetineerden, iets van het jubileum mochten meemaken. Daarom financierden we twee initiatieven.

Bajeskorenwedstrijd

Leden van bajeskoren en bajesbands helpen de pastor en de dominee. Elke week ondersteunen zij de zang in de kerkdiensten in de gevangenis. Soms ontvangen zij hoon van hun medegedetineerden.
Voor hen organiseerden en betaalden we een bajeskorenwedstrijd. Elk koor kreeg een masterclass van een halve dag en daarna een CD-opname.
Twee liederen werden naar de jury gestuurd, er werd een verzamel CD gemaakt en ook, in een kleinere oplage, een CD voor het koor en belangstellenden in de inrichting. Het koor van de PI Tilburg kwam als (nipte) winnaar uit de strijd.

Teksten downloaden
 
'Lied van een gevangene' - versie Seven and Friends

Bajesbrevier 2010

Renilde van Wieringen en Walther Burgering, allebei justitiepastor, schreven een Bajesbrevier: een boek met teksten voor elke week, dat werd uitgereikt aan onze kerkbezoekers.

Het Solidariteitsfonds betaalde de helft van de kosten.
 

Vastenproject in een jeugdinrichting

Een pastor in een justitiŽle jeugdinrichting vroeg steun voor zijn vastenproject met jongeren. De kosten werden gedekt, behalve die van het koor van Congolese zangers dat van Pasen een geweldig feest maakte. Het Solidariteitsfonds verschafte het ontbrekende bedrag.

Het project werd in 2009 ťn in 2010 gerealiseerd.

Lees verder ...